АВТО-МОТО ЗАЕМ

auto moto calculator


Изплащане на кола или машина сума на заема:
Собствени средства - съфинансиране:
Срок на кредита:
Лихвен процент:
Схема на погасяване
Еднократна такса
Месечна такса
Годишна такса


Работа с калкулатора

 • Изберете сума на кредита;
 • Нанесете сумата ако има само финансиране(може да се изисква от банката в противен случай оставете празно. Сумата влияе на изчисленията, не се само изважда;
 • Изберете срок за погасяване на кредита в месеци или години;
 • Нанесете лихвения процент на банката — годишен или месечен;
 • Изберете схема на погасяване обикновено анюитет;
 • Нанесете таксите на банката — като % или като парична сума;
 • Таксите биват еднократни — примерно за разглеждане на документи или други;
 • Месечни — примерно за управление на сметка или други;
 • Годишна — примерно застраховка или други;
 • Натиснете бутона изчисли за да видите резултатите.

Калкулатора дава приблизителни стойности достатъчни за практическа предварителна информация. Колкото по-точни  и правилни са стойностите на таксите и лихвения процент, толкова по точни ще бъдат резултатите. Калкулатора не отчита евентуални скрити такси и разходи по кредита.

Надяваме се този калкулатор да Ви бъде полезен.


English


Working with a calculator

 • Choose the loan amount;
 • Apply the amount if there is only financing (may be required by the bank otherwise, leave blank. The amount affects the calculations, not just subtracts;
 • Choose a loan repayment period in months or years;
 • Apply the interest rate of the bank – annual or monthly;
 • Choose an annuity repayment scheme;
 • Deposit the bank fees – as% or as a cash amount;
 • Fees are one-off – for example, for viewing documents or others;
 • Monthly – for example, account management or other;
 • Annual – for example, insurance or other;
 • Click the calculate button to see the results.

The calculator provides approximate values ​​sufficient for practical preliminary information. The more accurate and correct the charges and interest rates are, the more accurate the results will be. The calculator does not account for possible hidden fees and credit costs.

We hope you find this calculator useful.