GDPR

Какво означава „лични данни”?

Под лични данни се разбира всяка информация за идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице, наричано още субект на данните. Личните данни включват информация, като например:

 • име;
 • адрес;
 • номер на лична карта/паспорт;
 • доход;
 • културен профил;
 • адрес по Интернет протокол (IP адрес);
 • данните, съхранявани от болници или лекари, които еднозначно идентифицират дадено лице за целите на здравеопазването.

КЗЛД преустанови извършването на регистрация на АЛД

 • От 25 май 2018 г. отпада задължението за регистрация на АЛД в КЗЛД. Считано от тази дата, отпада необходимостта от подаване на заявления за регистрация, молби за освобождаване от регистрация и заявления за заличаване от регистъра на КЗЛД.
 • От 25 май 2018 г. КЗЛД преустановява поддържането на публични регистри за вписване/ освобождаване/ отказване на регистрация на АЛД.
 • От 25 май 2018 г. отпада необходимостта от издаването на удостоверения и служебни бележки относно обстоятелствата по регистрация на АЛД.
 • От 25 май 2018 г. се преустановява достъпът до Информационната система за Електронна Регистрация на Администраторите на Лични Данни (еРАЛД)

Вижте Общ регламент относно защита на данните [Pdf]

Примерен неизчерпателен списък на случаи, в които не се изисква съгласие:

В съответствие с посочените критерии, по правило не е необходимо отделно съгласие от лицата, в това число подписването на всякакви форми на декларации, за обработване на личните им данни от изброените по-долу администратори в хода на тяхната обичайна професионална дейност. Това не включва обработването на лични данни за директен маркетинг, където съгласието следва да е водещо основание.

 • лекари, зъболекари и фармацевти;
 • адвокати;
 • работодатели;
 • публични органи (държавни и общински);
 • учебни заведения (детски градини, училища и висши учебни заведения);
 • банки и други кредитни институции;
 • застрахователи;
 • предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги;
 • куриерски фирми и други пощенски оператори;
 • предприятия, предоставящи комунални услуги (електроразпределителни дружества, ВиК, топлофикации);
 • обработващи лични данни (счетоводители, служби по трудова медицина и др.);
 • хотелиери и туристически агенции;
 • управителите на етажна собственост (домоуправители);
 • копирни услуги;
 • преводачи;
 • журналисти, фотографи и видео оператори;
 • религиозни, политически, обществени и синдикални организации;
 • други.