ИПОТЕЧЕН КАЛКУЛАТОР

ипотечен калкулатор


Размер на заема:
Собствени средства - съфинансиране:
Срок на кредита:
Лихвен процент:
Схема на погасяване
Еднократна такса
Месечна такса
Годишна такса


Работа с калкулатора

 • Изберете сума на кредита;
 • Нанесете сумата ако има само финансиране (обикновено се изисква от банката; примерно 20% от кредита!). Сумата влияе на изчисленията, а не се просто изважда;
 • Изберете срок за погасяване на кредита в месеци или години;
 • Нанесете лихвения процент на банката — годишен или месечен;
 • Изберете схема на погасяване обикновено анюитет;
 • Нанесете таксите на банката — като % или като парична сума;
 • Таксите биват еднократни — примерно за разглеждане на документи или други;
 • Месечни — примерно за управление на сметка или други;
 • Годишна — примерно застраховка или други;
 • Натиснете бутона изчисли за да видите резултатите.

Калкулатора дава приблизителни стойности достатъчни за практическа предварителна информация. Колкото по-точни  и правилни са стойностите на таксите и лихвения процент, толкова по точни ще бъдат резултатите. Калкулатора не отчита евентуални скрити такси и разходи по кредита.

Надяваме се този калкулатор да Ви бъде полезен.


English

Using the calculator

Select the amount of the loan;

 • Apply the amount if it is self-financing. The amount affects the calculations rather than simply subtract;
 • Choose a repayment term of the loan in months or years;
 • Apply the interest rate of the bank – annual or monthly;
 • Select a scheme of repayment usually annuity;
 • Apply fees the bank – as a% or as a cash amount;
 • Charges are off – for example, for viewing documents or other;
 • Monthly – for example, account management or other;
 • Annual – for example, insurance or other;
 • Press calculate to see results.

The calculator gives approximate values ​​sufficient for practical background information. The more accurate and correct the values ​​of fees and interest rate, the more accurate the results will be. The calculator does not account for any hidden charges and costs on the loan. Hopefully, this calculator can be helpful.