Пилотно фундиране в строителството

Пилотно фундиране се използва широко в строителството. Проектирането на пилотни фундаменти е важно и сложно инженерно задание. КАЕ-СТРОЙ ЕООД разполага с техника и специалисти за изпълнение на фундаменти със забиване на стоманобетонни пилоти. Най – често използваните стоманобетонни пилоти се произвеждат с напречно сечение 30х30 и 35х35см. и дължина до 15м.

Пилотно фундиране в строителството

Строителството в последните години става все по-мащабно и всеобхватно. Неизбежно, рано или късно, “идеалните” строителни парцели се изчерпват. Налага се строене в местности с пресечен релеф, или в почви с по-малка носеща способност и високо ниво на подпочвените води. Решението на тези проблеми са пилотните фундаменти. Строителите фирми използват технологии и модерни начини за пилотно фундиране.

Предимства

Основните предимства, които правят пилотите предпочитан начин на фундиране са:

 • Използване на слабо обработваеми или необработваеми площи за строителство на промишлени сгради;
 • Независимост на строителството от нивото на подпочвените води;
 • Значително намаляване на земно изкопни и насипни работи;
 • Повдигане на фундаментите до зададената кота чрез „висок Ростверк“;
 • Намаляване до минимум неизбежните за сгради и съоръжения слягания, а в редица случаи, тяхното пълно премахване

Изпълнението на пилотно фундиране в строителството чрез забиване на пилоти има и редица други предимства, като:

 • Ускоряване сроковете на строителство;
 • Напълно механизиран процес;
 • Висока надеждност и ефективност на изпълнението.

Пилоти се използват и при нормални почвени условия за устойчиво поемане на хоризонтални товари. Пилотните фундаменти увеличават популярността си, което  разширява сферата им на приложение.

Традиционни пилотни конструкции

Класификацията на пилотните фундаменти е според начина на изпълнение. Те биват:

 • Изливани
 • Забивани.

В сравнение с забиваните, изливаните пилоти са решение за намаляване нивата на шум и вибрации. Те са сведени до минимум, но употребата им се ограничава от изискванията към почвите. При изливаните пилоти почвите, в които се изпълняват дупките, трябва да могат да запазват вида и формата си. Това ограничава използването им при наличие на високи подпочвени води. Налага се отводняване на почвата в някои случаи. Ако тези мерки са икономически неизгодни или технически неизпълними, е по-добре да се фундира чрез забиване на пилоти.

Видове пилоти

Забиваните пилоти могат да се прилагат почти при всякакви геоложки условия. Те биват:

 • Стоманобетонни;
 • Стоманени;
 • Дървени.

Стоманобетонните пилоти се изработват в различни големини и форми. Напречното сечение може да бъде квадратно, осмоъгълно или кръгло, също така може да бъдат плътни или кухи. Армирани са с обикновена или предварително напрегната армировка, като вторият случай е по-широко разпространен. Обикновено се изработват в специални бази и се доставят на строителния обект.

Стоманените пилоти са сравнително скъпи, заради повърхностната антикорозионна защита, но те имат редица предимства. Основно преимущество е възможността им да проникват в скални основи, където всички останали видове пилоти се разрушават при забиването. Прилагат се с успех при много дълбоки проектни дълбочини, поради малкото тегло, голямата си носеща способност.